Algemene voorwaarden Cycliste.nl

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Abonnee, en Cycliste.nl voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cycliste.nl en de Abonnee zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien de Abonnee niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Abonnee in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen aan Abonnee zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Cycliste.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Abonnee redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Cycliste.nl en de Abonnee wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Iedere abonnementsbestelling wordt automatisch verlengt met een periode van één maand.
 2. Cycliste.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen zoals op 1 april 2016 zijn vastgesteld te allen tijde te verhogen. Na een dergelijke prijsverhoging heeft de Abonnee het recht om de afgesloten overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de Abonnee

 1. De Abonnee heeft het recht om op ieder moment, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst te ontbinden, daarbij in acht nemend dat de duur van de opzegtermijn minimaal één maand bedraagt. Deze ontbinding dient schriftelijk te worden ingediend, waarin de Abonnee aangeeft de overeenkomst te beëindigen.
 2. Indien Abonnee een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Abonnee in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Cycliste.nl

 1. Cycliste.nl heeft het recht om de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen of de toegang tot de website te blokkeren indien:
  • A) De Abonnee jonger blijkt dan 18 jaar.
  • B) De informatie die de Abonnee geeft bij het aangaan van de overeenkomst onjuist blijkt te zijn.
  • C) De Abonnee beschikkingsonbevoegd blijkt.
  • D) De Abonnee in gebreke blijft met het doen van betalingen binnen de contractuele termijn.
  • E) De Abonnee een of meerdere verpichtingen tegenover Cycliste.nl niet of niet volledig nakomt.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Cycliste.nl, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Cycliste.nl niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Abonnee vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 6 Overmacht

 1. Cycliste.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Abonnee indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cycliste.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cycliste.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Cycliste.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cycliste.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Cycliste.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Cycliste.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cycliste.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Abonnee is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cycliste.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Cycliste.nl aangegeven. Cycliste.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Betaling van de halfjaarlijkse en jaarlijkse abonnementen dienen op voorhand te geschieden.
 3. De Abonnee heeft altijd de mogelijkheid om het afgesloten abonnement te verhogen naar een hoger abonnement. Deze verhoging kan op alle mogelijke manieren worden gecommuniceerd. De betaling zal in dat geval pro-rata worden aangepast.
 4. Kortingen kunnen niet worden gecombineerd, tenzij Cycliste.nl hier mee instemt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Cycliste.nl geeft geen garantie voor het behalen van individuele resultaten. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen. Deelname aan de door Cycliste.nl opgegeven trainingen en activiteiten zijn op eigen risico van de Abonnee. De Abonnee begrijpt dat fysieke training risico’s met zich mee kan brengen en dat het uiteindelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, het verlies van of schade aan eigendom en mogelijkerwijs zelfs de dood.
 2. Abonnee verklaart dat hij/zij geen negatief advies heeft gekregen van een arts om een overeenkomst aan te gaan met Cycliste.nl.
 3. Deelname aan door Cycliste.nl georganiseerde activiteiten zijn altijd op eigen risico van de deelnemer. Cycliste.nl is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van eigendommen van de deelnemer. Het dragen van een valhelm kan bij dergelijke activiteiten verplicht gesteld worden door Cycliste.nl.

Artikel 9 Vrijwaring

 1. De Abonnee vrijwaart Cycliste.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Cycliste.nl toerekenbaar is.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Cycliste.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Cycliste.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Abonnee ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cycliste.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn opgesteld op 28 april 2016 te Ede en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  Cycliste.nl
  KvK nummer: 65832248
  Rekeningnummer ASN Bank: NL65 ASNB 0942 3094 99
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Abonnee.